MENORS

NORMES D’ACCÉS MENORS AL RECINTE LOVE TO ROCK

Els menors de fins a 13 anys (inclosos) han de pagar un tiquet de preu simbòlic per raons de control d’aforament per accedir al Festival.

Les persones menors de 14 anys podran accedir al Festival pagant l’entrada corresponent i han d’anar acompanyats dels pares o un tutor/a. Els tutors/es hauran de portar la documentació que els identifique com a tals. Les persones menors d’entre 14 i 15 anys complerts podran accedir al Festival pagant l’entrada corresponent i només hauran d’aportar en l’accés una autorització signada pels pares o un tutor/a.

Els menors de 16 i 17 anys, havent pagat la seua entrada, podran accedir al recinte en les mateixes condicions que els adults sense haver d’anar acompanyats i sense presentar l’autorització d’accés.

Durant la seua estada al recinte, els pares o tutors legals seran responsables de qualsevol acció que el menor realitze. Perquè això siga possible cal presentar en l’entrada del recinte la documentació següent: DNI, llibre de família, passaport de tots dos o document legal que acredite la relació patern filial o de responsabilitat sobre el menor.

D’altra banda, el pare, la mare o el tutor haurà de signar un document de descàrrec pel qual es fa responsable del menor mentre este es trobe en l’interior del recinte. A més dels documents corresponents, els pares, mares o tutors han de portar una entrada vàlida si necessiten accedir al recinte. Haureu d’acompanyar el menor dins del recinte, sense que siga possible la vostra estada de forma individual.

En tot moment tant els pares o tutors legals com el menor hauran de portar el DNI o passaport per si fos requerit per part del personal de l’organització per acreditar-ne la identitat. En el cas d’estrangers hauran d’aportar els documents oportuns del seu país d’origen. Tant l’autorització d’assistència com el document de descàrrec es poden recollir i emplenar a l’entrada del recinte.

L’Organització informa que la legislació vigent prohibeix expressament la venda d’alcohol als menors de 18 anys, per això s’identificarà cada menor amb una polsera amb què no serà possible comprar alcohol. El menor haurà de portar en tot moment visible esta polsera, així com el seu DNI.

La falta de compliment dels requisits anteriors serà motiu d’expulsió del recinte i no donaran dret a cap reemborsament del preu abonat per l’entrada del menor.