CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Els termes i condicions que a continuació s’indiquen regulen les condicions de venda d’entrades per a l’esdeveniment LOVE TO ROCK promogut i organitzat per LOVE TO ROCK FESTIVALS MUSICALS SL amb C.I.F. B01677749 i domicili en CARRER ELS CENTELLES NUM 21 Pta. 9 46006 VALÈNCIA (VALÈNCIA) amb correu electrònic [email protected].

L’Organització es reserva la facultat de modificar les presents Condicions Generals, prèvia publicació de les mateixes per aquest mateix mitjà, sent responsabilitat de l’Usuari la seua deguda lectura en el moment de cada accés i/o utilització.

L’adquisició de l’entrada i abonament representa l’acceptació de les següents condicions:

01.  1.1. La naturalesa jurídica de l’entrada és la de títol valor, conforme al que es disposa en la legislació vigent. Existeixen quatre tipus (3) d’entrada per a LOVE TO ROCK

I) Abonament General 2 dies:
Atorga dret a l’accés a la zona de concerts durant el 13 i 14 Octubre de 2023

II) Abonament Zona Vip:
Atorga dret a l’accés a la zona de concerts durant el 13 i 14 Octubre de 2023. Així mateix atorga una altra sèrie de privilegis recollits en el punt 4 de les presents condicions.

III) Abonament Kid 2 dies:
Atorga dret a l’accés a la zona de concerts durant el 13 i 14 Octubre de 2023 a menors entre 0 i 13 anys inclosos. L’accés de menors al recinte es regula amb les condicions establides d’accés detallades en aquest apartat.

No obstant això, l’Organització es reserva el dret a posar a la venda nous tipus d’entrades no contemplades en aquest punt. En qualsevol cas, aquestes entrades estaran subjectes a les condicions generals de venda d’entrades i accés a LOVE TO ROCK 2023 exposades en el present document.

01.  2.1. L’entrada haurà de ser canviada per una polsera a l’arribada al recinte de celebració de LOVE TO ROCK 2023 El lloc de bescanvi estarà en l’accés principal del recinte de concerts.

2.2. Per això l’Organització no es responsabilitzarà de l’estat de conservació de la polsera sent responsabilitat teua la seua cura i conservació. No s’admetran polseres danyades o trencades. El material del qual està realitzat és resistent però no irrompible.

2.3. Una vegada s’haja canviat aquesta entrada per la polsera en la zona destinada per a això, la polsera passa a ser l’element que certifica el dret adquirit. La pèrdua de la polsera, suposarà la pèrdua del dret d’admissió. L’Organització adverteix que no s’admetran polseres manipulades, danyades o trencades. Per a abandonar temporalment el recinte hauràs de conservar la polsera per a entrar de nou.

01.  3.1. En arribar al recinte de LOVE TO ROCK 2023, podràs recollir la teua passada VIP en l’Oficina d’Acreditacions.

3.2. Les Passades VIP donen dret a la zona Vip del Festival en el cas d’Abonament els dies 13 i 14 Octubre de 2023 i de l’Entrada Vip un dels dos dies adquirits, el dia 13 i 14 Octubre de 2023.

Així com:
-Tindràs dret a Accés per carril ràpid, visió privilegiada de l’escenari principal, zones de lavabos vip i barra Premium.

Abans de realitzar la compra d’entrades per a LOVE TO ROCK és important que conega les condicions de devolució i reembossament.

4.1 Una vegada adquirida l’entrada, segons la normativa vigent en matèria de consum i d’ordenació del comerç minorista, l’usuari no podrà exercitar el dret de desistiment ni de resolució ja que el subministrament de serveis relacionats amb activitats d’esplai està exceptuat de tal dret.

4.2 L’usuari tindrà dret a la devolució total o parcial de l’import de l’entrada, sense incloure les despeses de gestió afegits al preu de l’entrada en el procés de compra, en el cas que el festival siga suspés o modificat substancialment, excepte en aquells supòsits en què la suspensió o modificació es produïra una vegada començat el festival i fora per causa de força major.

4.3 En el cas que concórrega qualsevol supòsit de devolució total o parcial de l’import de l’entrada, l’usuari podrà sol·licitar el reembossament en el termini no superior a catorze (14) dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació o des del moment que indique l’organització, mitjançant els processos tècnics que marque l’organització.

4.4 L’Organització, com a entitat encarregada de la celebració de l’esdeveniment, podrà alterar o modificar el programa del Festival únicament quan això fora necessari per a la correcta celebració d’aquest, i especialment, quan puguen existir canvis d’horari en les actuacions, o d’artistes, mediant previ avís als assistents; i, en tot cas, per motiu(s) degudament justificat(s) per causes alienes al festival, com, per exemple, a títol enunciatiu i no limitatiu: la cancel·lació de l’actuació d’algun(us) artista(s) per part d’aquest/us de manera unilateral, el canvi de dia de l’actuació d’un o diversos artistes per part d’aquest de manera unilateral, per impossibilitat manifesta de dur a terme l’actuació d’algun/us artista(s) en el dia previst per circumstàncies alienes al Festival; tot això sempre conforme al que s’estableix en la legislació vigent i en respecte a la normativa de consumidors i usuaris i, en el seu cas, conforme a les presents condicions generals que seran sempre interpretades conforme a la legislació.

En cas que es produïsca qualsevol dels supòsits o modificacions anteriorment esmentats, l’Organització farà els seus millors esforços i posarà tots els mitjans possibles a la seua disposició per a ajustar els horaris i dur a terme el programa del Festival anunciat.

4.5 No es retornarà l’import de l’entrada en cas de cancel·lació del festival per causa de força major. Per causa de força major s’entén el que s’estableix pel Codi Civil espanyol i la jurisprudència dels jutjats i tribunals espanyols i, especialment i sense limitació, catàstrofes naturals, sismes, inundacions, conflictes laborals, vagues, guerra (declarada o no), rebel·lió, penúria, escassetat d’o retard imprevisible en el subministrament de matèries primeres o de béns necessaris, incendis, explosions, emergències, accidents, o avaria de màquines, equips o eines essencials, acció o omissió de serveis públics o de l’administració, sabotatge, embargament, disturbis de qualsevol índole que afecten greument l’ordre públic, epidèmies o pandèmies, qualsevol intervenció o declaració de les Administracions Públiques (estatal, autonòmica i local), institucions sanitàries o altres organismes, tant respecte a la prohibició com a la recomanació de la no celebració del festival, així com qualsevol altre fet o impediment que no permeta o no recomane la celebració de l’esdeveniment a què es refereixen aquestes condicions generals, així com qualsevol esdeveniment imprevisible, irresistible, independent de la voluntat de l’organitzador i que fuita al seu control i que, així mateix, impedisca l’execució total o parcial del festival, i que no puga ser superat mitjançant l’ús d’una diligència mitjana.

4.6 En el cas de devolució d’entrades, t’informem que només serà retornat l’import d’aquesta. Els viatges, allotjaments o qualsevol altra despesa relacionada amb l’espectacle que hages contractat pel teu compte, corren del teu compte i risc, sense que siga possible devolució d’aquests imports en cap cas per part de la venedora d’entrades i/o la promotora de l’espectacle. En el cas d’ajornament o cancel·lació del festival, i sense perjudici dels drets reconeguts per aquestes condicions generals, l’organitzador podrà oferir-te una proposta de compensació que restaure la reciprocitat d’interessos del contracte i constituïsca una compensació deguda i raonable.
En cas d’ajornament, el promotor no estarà obligat a la devolució de la quantia abonada. Les entrades adquirides seran vàlides per a la nova data.

4.7 Si la cancel·lació és total, la Promotora retornarà l’import de l’entrada en les condicions que es publicarien per aquest mateix mitjà, a excepció del cost de distribució, en tractar-se aquest d’un servei prestat pels canals de venda en el moment de la compravenda de l’entrada. En cap cas es retornarà l’import de les entrades si la cancel·lació s’ha produït una vegada començat el concert.

En aplicació del que s’estableix en l’article 33 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics de la Comunitat Valenciana, l’Organització en la seua condició d’organitzadora del Festival LOVE TO ROCK 2023 estableix les següents CONDICIONS D’ADMISSIÓ:

5.1. L’organització estableix els següents requisits per a l’accés i permanència dels menors de 16 anys a les activitats musicals i extramusicales del LOVE TO ROCK:

I) Els menors d’edat entre 13 i 15 anys d’edat deuran:

(a) anar acompanyats d’una persona major d’edat

(b) abonar el preu de l’entrada que corresponga al menor

(c) emplenar pel major d’edat un document facilitat en la web del Festival on es faça únic i exclusiu responsable del menor, eximint de cap responsabilitat a l’Organització i confirmant l’autenticitat de la documentació que exhibisca a l’Organització. Així mateix, i com a requisits addicionals, haurà de presentar Llibre de Família, DNI o passaport del menor, DNI del major d’edat i, en el seu cas, una autorització que ha de signar el seu pare, mare o tutor davant la Guàrdia Civil o Policia Nacional si són espanyols. D’altra banda, si el menor anara d’un país d’UE o estranger, el major d’edat hauran de presentar tota aquella documentació que acredite ostentar la guàrdia del menor segons la legislació al seu país d’origen.

II) Els xiquets amb edat igual o inferior a 12 deuran (a) anar acompanyats de la seua mare, pare o tutor i (b) aquests hauran d’emplenar un document facilitat en la web del Festival on es facen únics i exclusius responsables del menor, eximint de cap responsabilitat a l’Organització i confirmant l’autenticitat de la documentació que exhibisca a l’Organització. Així mateix, i com a requisits addicionals, haurà de presentar Llibre de Família, DNI o passaport del menor i DNI de la mare, pare o tutor. D’altra banda, si el menor anara d’un país d’UE o estranger la mare, pare o tutor hauran de presentar tota aquella documentació que acredite que ostenten la guàrdia i custòdia del menor segons la legislació al seu país d’origen. Finalment, els menors hauran de portar en tot moment durant la seua permanència en el recinte de FIB una acreditació visible en la qual es registrarà el seu nom i cognoms, nacionalitat, a més de les dades del seu pare/mare/tutor i el número de mòbil de cont acte d’aquests últims.

III) L’Organització podran realitzar fotocòpies de la documentació exhibida pels majors d’edat, mare, pare o tutor per al seu arxiu prèvia autorització per part del titular i baix compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

IV) Qualsevol menor d’edat serà expulsat si consumeix begudes alcohòliques o tabac.

V) L’Organització expulsarà al menor que incomplisca els requisits d’accés i/o permanència en el LOVE TO ROCK, i sense que això genere cap dret de devolució de l’import de l’entrada abonada.

5.2. L’Organització es reserva el dret d’admissió. Es denegarà l’accés, o permanència en el recinte musical, zona de descans o pàrquing als Usuaris que en les següents circumstàncies:

I) El tiquet o la polsera ha sigut alterada indegudament o té signes de manipulació fraudulenta.

II) El posseïdor del tiquet o de la polsera, té una actitud violenta o agressiva, física o verbalment, cap a altres clients o membres del personal del Festival.

III) El posseïdor del tiquet o de la polsera, està dificultant el normal desenvolupament de l’esdeveniment o no està seguint les instruccions del personal d’organització del Festival.

IV) El posseïdor del tiquet o de la polsera, porta armes o objectes que poden ser utilitzats com a tals.

V) El posseïdor del tiquet o de la polsera mostra símptomes d’embriaguesa o que estiguen consumint drogues o substancies estupefaents o mostren símptomes d’haver consumit.

VI) No es permet l’entrada al recinte musical de menjar ni beguda a excepció de de 1 botella d’aigua de 50 cl per persona, tancades que seran obertes en el control d’accés. En el cas de persones celíaques es permetrà l’accés al recinte amb menjar sempre que no existisca una oferta adaptada a aquestes persones a l’interior del recinte. Aquestes persones hauran de presentar l’accés un certificat mèdic en vigor que acredite aquesta intolerància alimentària. També es permetrà l’accés de menjar especial infantil per a menors fins als 3 anys.

6.1. L’Organització ostenta i és titular de tots els drets d’imatge i nom, propietat intel·lectual i industrial derivats, directament o indirectament, de les presentacions artístiques o qualssevol altres que donaren lloc amb motiu de la celebració de LOVE TO ROCK 2023 o edicions anteriors. Per tant queda terminantment prohibida la captació, filmació o enregistrament d’imatges o sons sense la prèvia autorització escrita de l’Organització.
Es prohibeix, per tant, l’entrada de càmeres de fotos, vídeo i/o aparells d’enregistrament de qualsevol tipus.

6.2. Les persones assistents a LOVE TO ROCK 2023 0 edicions anteriors, consenten i autoritzen de manera expressa i inequívoca que la seua imatge i veu puguen fixar-se en suports durant la celebració del citat esdeveniment i posteriorment poden ser difoses per l’organització o tercers autoritzats en qualssevol mitjà de comunicació per a la difusió promocional i/o comercial de LOVE TO ROCK.

6.3. L’Organització expulsarà a qualsevol persona que incomplisca el que es disposa en l’apartat 7.1 sense que això genere cap dret de devolució de l’import de l’entrada abonada.6.4. El públic assistent consent la seua aparició en imatges preses per qualssevol mitjans per a la seua posterior difusió promocional i/o comercial de LOVE TO ROCK 2023.

01.  7.1. L’Organització ostenta i és titular de tots els drets d’imatge i nom, propietat intel·lectual i industrial derivats, directament o indirectament, de les presentacions artístiques o qualssevol altres que donaren lloc amb motiu de la celebració de LOVE TO ROCK 2023 o edicions anteriors. Per tant queda terminantment prohibida la captació, filmació o enregistrament d’imatges o sons sense la prèvia autorització escrita de l’Organització.
Es prohibeix, per tant, l’entrada de càmeres de fotos, vídeo i/o aparells d’enregistrament de qualsevol tipus.

7.2. Les persones assistents a LOVE TO ROCK 2023 0 edicions anteriors, consenten i autoritzen de manera expressa i inequívoca que la seua imatge i veu puguen fixar-se en suports durant la celebració del citat esdeveniment i posteriorment poden ser difoses per l’organització o tercers autoritzats en qualssevol mitjà de comunicació per a la difusió promocional i/o comercial de LOVE TO ROCK.

7.3. L’Organització expulsarà a qualsevol persona que incomplisca el que es disposa en l’apartat 7.1 sense que això genere cap dret de devolució de l’import de l’entrada abonada.6.4. El públic assistent consent la seua aparició en imatges preses per qualssevol mitjans per a la seua posterior difusió promocional i/o comercial de LOVE TO ROCK 2023.

LOVE TO ROCK FESTIVALS MUSICALS SL amb C.I.F. B01677749 i domicili en CARRER ELS CENTELLES NUM 21 Pta. 9 46006 VAL̀NCIA (VALÈNCIA) amb correu electrònic [email protected]

EN CAS D’EMERGÈNCIA SANITÀRIA LA CONDICIONS D’ACCÉS AL RECINTE ES PODRAN MODIFICAR EN FUNCIÓ DE LA NORMATIVA SANITÀRIA COVID VIGENT EN LA DATA DE CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL